• Home
  • Term and Condition
Terma dan syarat


Selamat datang ke laman web www.pbolineshop.com kedai dalam talian. Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah terpakai kepada semua pelawat dan pengguna PBO STORE . Anda terikat dengan terma dan syarat ini selagi anda berada di  www.pboolineshop.com  . 

Umum
 Kandungan terma dan syarat boleh diubah, dipindahkan atau dipadamkan pada bila-bila masa. Sila ambil perhatian bahawa PBO STORE  mempunyai hak untuk menukar kandungan terma dan syarat tanpa sebarang notis. Sebarang pelanggaran peraturan dan peraturan terma dan syarat ini,  PBO STORE  akan mengambil tindakan segera terhadap pesalah. 


Kandungan Laman & Hak Cipta
Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua bahan, termasuk imej, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, klip video, dan bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada Tapak ini, dengan kata lain "Kandungan Tapak" adalah hak cipta, tanda dagangan, pakaian perdagangan dan/atau harta intelek lain yang dimiliki, dikawal atau dilesenkan oleh   PBO STORE 

 Komen dan Maklum Balas
 Semua komen dan maklum balas kepada  www.pboolineshop.com  akan kekal  milik PBO STORE  . 

Pengguna hendaklah bersetuju bahawa tidak akan ada ulasan yang diserahkan kepada  www.pboolineshop.com akan melanggar mana-mana hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi hak peribadi atau proprietari lain. Tambahan pula, pengguna hendaklah bersetuju bahawa tidak akan ada kandungan bahan yang menyalahi undang-undang, kesat atau lucah yang dihantar ke tapak. Pengguna akan menjadi satu-satunya yang bertanggungjawab untuk sebarang kandungan ulasan yang dibuat. 

Maklumat Produk
 Kami tidak dapat menjamin semua produk sebenar adalah sama yang ditunjukkan pada monitor kerana bergantung pada monitor pengguna. 

Pengguna Surat Berita
 hendaklah bersetuju bahawa   PBO STORE  boleh menghantar surat berita mengenai berita/produk/promosi terkini dan lain-lain melalui e-mel kepada pengguna. 

Ganti Rugi
 Pengguna hendaklah bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan memegang  PBO STORE tidak berbahaya daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, kerosakan, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Tapak ini. 

Pautan ke tapak lain
 Sebarang pautan akses ke tapak pihak ketiga adalah atas risiko anda sendiri. www.pbolineshop.com tidak akan berkaitan atau melibatkan mana-mana tapak web sedemikian jika kandungan/produk pengguna mengalami kerosakan atau kehilangan mempunyai sebarang kaitan dengan tapak pihak ketiga. 

Maklumat Ketidaktepatan
 Dari semasa ke semasa, mungkin terdapat maklumat mengenai www.pboolineshopyang mengandungi ralat tipografi, ketidaktepatan, peninggalan, yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, ketersediaan dan kandungan artikel. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan, menukar atau mengedit maklumat tanpa notis terlebih dahulu kepada pelanggan. Jika anda tidak berpuas hati dengan produk yang anda beli, sila pulangkan semula kepada kami bersama invois. Sila semak " Polisi Pemulangan dan Bayaran Balik ". 

Penamatan
 Perjanjian ini berkuat kuasa melainkan dan sehingga sama ada oleh pelanggan atau PBO STOREPelanggan boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, PBO STORE  juga boleh menamatkan perjanjian dengan pelanggan tanpa sebarang notis awal dan akan menafikan akses pelanggan yang tidak dapat mematuhi terma dan syarat di atas.